Komunikat dla Klientów indywidualnych firmy POINT Sp. z o.o.


Szanowny Abonencie,

Zmiany dotyczące zmiany wysokości opłaty za usługi łączności wewnątrzunijnej w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 15 maja 2019 r.

POINT informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2918/1971 z dnia 11 grudnia 2018 roku ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009, z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi zmiana cen za usługi wewnątrzunijne na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje obniżenie stawki opłaty za usługi łączności wewnątrzunijnej według stawek w całości lub w części opartych na wykorzystaniu tych usług (w tym w przypadkach opartego na wykorzystaniu odliczenia od miesięcznego lub przedpłaconego limitu korzystania z tych usług), w ten sposób, że część krajów zaliczona do stref taryfowych oznaczonych numerami od 7 do 10, zgodnie z pkt 3 lit D cennika usług, zostaje przeniesiona do strefy taryfowej oznaczonej numerem 6.

W związku z powyższym cena połączeń do krajów zaliczanych dotychczas do stref taryfowych od 7 do 10, zgodnie z pkt 3 lit D cennika usług, które od 15 maja 2019 roku będą należały do strefy 6, zostaje ustalona na takim samym poziomie jak cena połączenia do krajów zaliczonych do strefy 6 i wynosić będzie 0,99 zł brutto za minutę połączenia.

Poniżej wskazujemy te kraje, o które od dnia 15 maja 2019 roku powiększy się 6 strefa taryfowa ustalona w cenniku usług:

  1. Ze strefy 7 (połączenia do sieci stacjonarnej): Antyle Holenderskie, Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion, Wielka Brytania Pager, Wielka Brytania PNS;
  2. Ze strefy 7 (połączenia do sieci komórkowej): Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
  3. Ze strefy 8 (połączenia do sieci stacjonarnej): Majotta, Polinezja Francuska, Saint – Pierre i Miquelon,
  4. Ze strefy 8 (połączenia do sieci komórkowej): Bułgaria, Majotta, Martynika, Reunion;
  5. Ze strefy 9 (połączenia do sieci stacjonarnej): Gujana;
  6. Ze strefy 10 (połączenia do sieci stacjonarnej):Gujana Premium, Wallis i Futuna.

 

Kraje objęte strefą taryfową od 7 do 10 niewymienione powyżej pozostają w tych strefach na dotychczasowych zasadach. Pozostałe strefy pozostają bez zmian i opłaty za połączenia stacjonarne i komórkowe nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym z dniem 15 maja 2019 roku zmianie ulegają cenniki usług.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 15 maja 2019 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, POINT będzie uprawnione do dochodzenia od Państwa zwrotu ulg bądź kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie oraz Regulaminie usług.

 

 

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa